Välj en sida

Njurarna utför en mängd uppgifter i kroppen, bland annat så filtrerar de blodet och producerar urin. De ser även till att balansera jonerna i kroppen. När något händer med njurarna märks detta främst på urinen. Ett exempel på en smärtsam njursjukdom är njursten. Det är dock inte bara urinen som påverkas när något händer med njurarna. Njursvikt kan ge svullnader, högt blodtryck, trötthet och illamående. Obehandlad njursvikt är livshotande och pågår det för länge behövs det i värsta fall en njurtransplantation. Anledningen till att du får problem med njurarna kan bero på ett antal olika faktorer. Bland annat kan du få problem om du har ärftliga njursjukdomar, diabetes, obehandlad urinvägsinfektion, övervikt eller röker.

Våra njurprover analyserar nivåerna av natrium, kreatinin, kalium, kalcium och albumin i kroppen. Om en eller flera av dessa ämnen är ur balans kan det leda till olika besvär. Natrium reglerar vattnet i och utanför cellerna samt jonbalansen i kroppen. Kreatinin bildas från musklernas ämnesomsättning och det är vanligt att personer som tränar hårt har högre kreatinin än vanligt. Även kalium hjälper musklerna att fungera och koordinera. När kaliumvärdet är för högt är det sannolikt att det beror på problem med njurarna. Albumin hjälper bland annat till att förflytta hormoner i kroppen. Om det finns spår av albumin i urinen så är det ett tecken på att något är fel med njurarna.

Kalcium

 

Vad är kalcium?

Kalcium är ett av det vanligaste och viktigaste mineralerna i kroppen. Kalcium är viktigt för cellsignalering och för väl fungerande muskler, nerver och hjärta. Kalcium behövs för blodets koagulering och är avgörande för bildandet, densiteten och underhållningen av skelettet.

Ca 99 % av all kalcium förekommer i skelettet, medan det resterande 1 % av kalciumet cirkulerar i blodet. Kalciumnivåer är hårt kontrollerade och om det finns för lite kalcium i blodet, eller om njurar och tarmar avsöndrar ett överskott av kalcium så tas kalcium från skelettet för att upprätthålla rätt kalciumblodkoncentration.

Varför behöver man analysera kalcium?

Ett kalciumtest görs för att screena, diagnostisera och övervaka sjukdomar relaterade till skelettet, hjärtat, nerver, njurar och tänder. Ett kalciumtest är också bra att göra om en person har symptom som indikerar en bisköldkörtel sjukdom eller en överaktiv sköldkörtel.

Får man ett resultat på sitt kalciumtest som ligger utanför referensvärden tolkas det som ett tecken på ett underliggande problem. Att hjälpa till att diagnostisera det bakomliggande problemet innebär ytterligare tester för att mäta urin kalcium, fosfor, magnesium, D-vitamin, bisköldkörtelhormoner och mer. Bisköldkörtelhormoner och D-vitaminet är ansvariga för att upprätthålla kalciumkoncentrationerna i blodet inom ett snävt intervall.

Om kalciumnivåerna är onormala så kan man mäta kalcium och bisköldkörtelhormoner tillsammans för att avgöra om bisköldkörtlarna fungerar normalt eller inte. Mätning av urin kalcium kan hjälpa till att avgöra om njurarna utsöndrar rätt mängd av kalcium. Att testa sin D-vitamin-, fosfor-, och/eller magnesiumnivå kan bidra till att avgöra om andra brister finns. Ofta är balansen mellan dessa olika ämnen (och förändringarna i dem) lika viktiga som koncentrationen av alla ämnen.

Kalcium kan användas som ett diagnostiskt test om en person har symptom som tyder på:

 • Njursten
 • Skelettsjukdom
 • Neurologiska sjukdomar

Kalciumtestet är oftast beställt för att utvärdera kalcium status. I de flesta fall är det en god återspegling av mängden fritt kalcium i blodet, eftersom balansen mellan fri och bunden är vanligtvis stabila och förutsägbara. Men i vissa människor, är balansen mellan bundet och fritt kalcium störd. Under dessa omständigheter, kan mätningen av joniserat kalcium vara nödvändig. Vissa förhållanden där joniserat kalcium bör vara test val inkluderar: kritiskt sjuka patienter, som får blodtransfusioner eller intravenösa vätskor, patienter som genomgår större operationer, och personer med blodprotein avvikelser som exempelvis låg albumin.

Stora svängningar i joniserat kalcium kan leda till att hjärtat bromsar eller slår för snabbt vilket kan orsaka att muskler börjar krampa, och kan till och med orsaka koma. Hos dem som är allvarligt sjuka, kan det vara mycket viktigt att övervaka den joniserade kalciumnivån för att kunna behandla och förebygga allvarliga komplikationer.

Många människor har inte symtom på hög eller låg kalcium tills deras nivåer är långt utom räckhåll. Dessa symtom indikerar att man borde kolla sina kalciumnivåer:

 • Njursjukdom, eftersom lågt kalcium är särskilt vanligt i de med njursvikt
 • Symtom på högt kalcium såsom trötthet, svaghet, aptitlöshet, illamående, kräkningar, förstoppning, buksmärtor, och ökad törst
 • Symtom på mycket låg kalcium såsom magkramper, muskelkramper, eller stickningar fingrar
 • Andra sjukdomar som har samband med onormal kalciumhalt i blodet, såsom sköldkörtelsjukdom, bisköldkörtelsjukdom, cancer, eller undernäring

Kalcium övervakning kan vara mycket nödvändigt när en person har vissa typer av cancer (särskilt bröst-, lung-, huvud och hals, njure, eller multipelt myelom), har njursjukdom, eller har haft en njurtransplantation. Det kan också vara nödvändigt när någon har behandlats för onormala kalciumnivåer för att utvärdera effektiviteten av de behandlingarna, såsom kalcium- eller D-vitamintillskott.

Förhöjt värde av kalcium

Att ha högt kalcium heter hyperkalcemi. Två av de vanligaste orsakerna till hyperkalcemi är hyperparathyroidism och cancer. Hyperparathyroidism innebär en ökning av bisköldkörtelns funktion som oftast orsakas av en godartad tumör i bisköldkörteln. Denna form av hyperkalcemi är vanligtvis mild och kan förekomma i många år innan det märks. Cancer kan orsaka hyperkalcemi när det sprider sig till ben och orsakar frisättning av kalcium från skelett till blod eller när cancerceller producerar ett hormon som liknar bisköldkörtelhormonet, vilket resulterar i ökade kalciumnivåer.

Några andra orsaker till hyperkalcemi inkluderar:

 • Hyperparatyreoidism
 • Malignitet med skelettmetastaser
 • Tuberkulos
 • Multipelt myelom
 • Överskott av D-vitamin
 • Immobilisering
 • Njurtransplantation
 • HIV/AIDS
 • Hypertyreos

Låga värden av kalcium

Att ha lågt kalcium heter hypokalcemi. Den vanligaste orsaken till låg total kalcium är låga blodproteinnivåer, särskilt låga nivåer av albumin. Detta kan leda till leversjukdom eller undernäring, vilket kan vara följden av alkoholism eller andra sjukdomar. Låg albumin är också mycket vanligt hos personer som är akut sjuka.

Några andra orsaker till hypokalcemi innefattar:

 • Hypoparatyreoidism
 • Extrem brist på intag av kalcium
 • D-vitaminbrist
 • Malabsorption
 • Magnesiumbrist
 • Ökade nivåer av fosfor
 • Akut inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)
 • Njursvikt med ökad fosfatinlagring

Kalium

 

Vad är kalium?

Kalium är en elektrolyt som är väsentlig för cellernas ämnesomsättning. Kalium hjälper till med att transportera näringsämnen till celler och tar bort slaggprodukter ur celler. Kalium har också en viktig muskelfunktion då det hjälper till med kommunikationen mellan nerver och muskler.

Kalium, tillsammans med andra elektrolyter såsom natrium, hjälper till att reglera mängden vätska i kroppen samt behåller en stabil syra-och-bas balans. Kalium förekommer i alla kroppsvätskor, men de mesta hittas inom celler. Endast en liten mängd förekommer i vätskor utanför cellerna.

Vi får större delen av den rekommenderade dosen kalium vi behöver från det livsmedel som vi äter, och de flesta människor har tillräckligt stort intag av kalium. Kroppen använder vad den behöver och njurarna eliminerar resten genom urinen. Kroppen försöker se till att hålla kaliumnivån i blodet inom en mycket snäv intervall.

Eftersom blodkoncentrationen av kalium är såpass liten, kan mindre ändringar i kaliumnivån ha betydande konsekvenser. Om kaliumnivåerna är för låga eller för höga så kan det innebära allvarliga konsekvenser för hälsan. Det kan leda till att en person kan vara i riskzonen för att utveckla chock, andningssvikt, eller hjärtrytmrubbningar. En onormal kaliumnivå kan ändra funktionen av nerver och muskler, till exempel så kan hjärtmuskeln förlora sin förmåga att dra sig samman.

Varför behöver man analysera kalium?

En kalium test används för att detektera onormala halter av kalium, inklusive höga kalium (hyperkalemi) och låg kalium (hypokalemi).

Ett kaliumtest kan användas för att diagnostisera och/eller övervaka njursjukdomar, den vanligaste orsaken till hyperkalemi. Den kan också användas för att utvärdera onormala värden när någon har diarré och/eller kräkningar, överdriven svettning, eller en mängd andra symptom. Kalium i blodet kan vara onormalt i många sjukdomar. Kalium i synnerhet kan mätas när det finns symptom som visar sig med hjärtat.

Ett kaliumtest kan också användas för att övervaka effekterna av läkemedel som kan orsaka att njurarna förlorar kalium, eller läkemedel som minskar eliminering av kalium från kroppen och resulterar i höga kaliumnivåer.

Förhöjt värde av kalium

Höga kaliumnivåer (hyperkalemi) kan ses i tillstånd såsom:

 • Njursjukdom
 • Okompenserad Addisons sjukdom
 • Skada på vävnader
 • Infektioner
 • Diabetes
 • Uttorkning
 • Konsumtion av för mycket kalium (t.ex. frukt har särskilt höga kaliumnivåer, så ett överdrivet intag av frukt eller juice kan bidra till högt kalium)
 • Resorption av hematomer och blödning från mag-tarmkanalen
 • Oligurisk njurinsufficiens
 • Vissa läkemedel kan också orsaka högt kalium

Låga värden av kalium

Låga kaliumnivåer (hypokalemi) kan ses vid tillstånd såsom:

 • Diarré
 • Kräkningar
 • Diabetes – kaliumnivån kan falla efter någon tar insulin
 • Alkoholism
 • Laxering
 • Överdrivet intag av lakrits
 • Metabolisk alkalos
 • Insulinbehandlad diabetisk ketoacidos
 • Cushings syndrom

Kreatinin

 

Analysbakgrund

Kreatinintester mäter nivån av avfallsprodukten kreatinin i blodet. Dessa tester berättar hur bra dina njurar fungerar. Ämnet kreatin bildas vid matsmältningen. Kreatin bryts ner till ett annat ämne som kallas kreatinin, som tas ut ur blodet genom njurarna och sedan går ut ur kroppen i urinen. Om dina njurar skadas och inte kan arbeta normalt, går mängden kreatinin i urinen ner medan nivån i blodet går upp. Den blodkreatinin nivå visar hur väl dina njurar fungerar. En hög kreatininnivå kan betyda dina njurar inte fungerar ordentligt. Mängden kreatinin i blodet beror delvis på hur mycket muskelmassa du har. Män har generellt högre kreatininnivåer än kvinnor.

Varför behöver man analysera provet?

En blodkreatininnivåtest görs för att se om dina njurar fungerar normalt, och hur bra njurarna fungerar hos personer som tar mediciner som kan orsaka njurskador.

Förhöjt värde

Höga värden ses vid nedsatt glomerolusinfiltration: prerenalt vid cirkulationssvikt, renalt vid glomerolusskada, postrenalt vid avflödeshinder.

Låga värden

Låga värden har liten klinisk betydelse. Förekommer vid atrofisk muskulatur och graviditet.

Natrium

 

Vad är natrium?

Natrium är en elektrolyt som finns i alla kroppsvätskor och är avgörande för normal kroppsfunktion, inklusive nerv- och muskelfunktion.

Natrium, tillsammans med andra elektrolyter, såsom kalium och kalcium, hjälper cellerna att fungera normalt och hjälper till att reglera mängden vätska i kroppen. Medan natrium är närvarande i alla kroppsvätskor, finns den högsta natriumkoncentrationen i blodet. All natrium regleras av njurarna.

De flesta får tillräckligt med natrium genom kost, t.ex. bordssalt (natriumklorid) och i viss mån från de vi får i oss genom det livsmedel vi äter. De flesta människor har därmed ett tillräckligt intag av natrium. Kroppen använder vad det kräver och njurarna eliminerar resten av natriumet via urin.

Kroppen försöker att hålla natriumkoncentrationen i blodet inom en mycket snäv intervall och reglerar detta genom att:

 • Producera hormoner som kan öka eller minska mängden natrium som utsöndras i urinet
 • Producera ett hormon som förhindrar uttorkning
 • Reglering av törst – även en ökning av natriumnivån med 1 % kan trigga att man blir törstig, vilket gör att man dricker för att få en normal natriumnivå.

Natriumnivåer utanför referensvärden är orsakade av problem med dessa system. När natriumnivån ändras så orsakar det även en ändring av kroppsvattennivån. Dessa förändringar är oftast associerade med för lite eller för mycket vätska, vilket kan resultera i svullnader i benen.

Varför behöver man analysera natrium?

Ett natrium blodprov görs för att undersöka natriumnivåer. Natriumprovet görs ofta som en del av en elektrolyt panel eller en grundläggande undersökning av sin njurfunktion.

Natrium är en elektrolyt som är närvarande i alla kroppsvätskor och är avgörande för en normal kroppsfunktion, inklusive nerv- och muskelfunktion. Det hjälper cellerna att fungera normalt och hjälper till att reglera mängden vätska i kroppen.

Natriumtester görs dessutom för att lokalisera problem och/eller hjälpa till att övervaka behandlingar hos individer med uttorkning, överflödig vätska, eller med olika symptom (t.ex. svaghet, förvirring, törst och/eller torra slemhinnor). Natriumnivån i blodet kan visa sig vara onormal i många sjukdomar. Natriumtestet tillsammans med andra elektrolyter identifierar en elektrolyt obalans eller om det finns symptom som involverar hjärnan, lungor, lever, hjärta, njurar, sköldkörteln, eller binjurarna.

Hos personer med en känd elektrolyt obalans så kan natriumtestet användas för att övervaka effektiviteten av en behandling eller för att övervaka medicinering som kan påverka natriumnivåer.

Natriumnivåer i urinet kan testas hos människor som har onormala natriumnivåer för att avgöra vad obalansen beror på, t.ex. att man konsumerar för mycket natrium eller förlorar för mycket natrium. Natriumtester via urin görs dessutom för personer med provsvar utanför referensvärden för att fastställa orsaken till njursjukdom och/eller för att vägleda en potentiell behandling.

Förhöjt värde av natrium

En hög nivå av natrium är nästan alltid kopplat till uttorkning. I sällsynta fall kan det bero på ett ökat saltintag utan att man har kompenserat med tillräckligt med vatten för att späda ut natriumöverskottet.

Det kan vara bra att kombinera utvärderingen av natriumnivåer i urinet med natriumnivån i blodet. Normalt eliminerar kroppen överskottet av natrium via urinet, därmed kan natriumkoncentrationen i urinet öka vid ett natriumöverskott i blodet. Man kan dessutom ha ett förhöjt natriumvärde i urinet när kroppen har förlorat för mycket natrium – i detta fall skulle natriumnivån i blodet visa sig vara frå låg till normal. Om natriumnivåerna i blodet är låga pga. ett underintag så kommer natriumnivån i urinet också vara låga.

Vissa läkemedel såsom anabola steroider, antibiotika, laxeringsmedel, hostmediciner, och p-piller kan orsaka ökade halter av natrium.

Låga värden av natrium

Låga nivåer av natrium är sällan på grund av ett minskat natriumintag. En låg nivå av natrium kan bero på:

 • Att man förlorar för mycket natrium, oftast pga. sjukdomar som diarré, kräkningar, överdriven svettning, njursjukdom eller låga nivåer av kortisol och könshormoner
 • Dricker för mycket vatten, t.ex. vid överträning
 • Överskott av vätska i kroppen som orsakas av t.ex. hjärtsvikt och njursjukdomar som orsakar proteinförlust eller undernäring. I ett antal sjukdomar, särskilt de som involverar hjärnan och lungorna, många typer av cancer och vissa läkemedel så producerar kroppen för mycket antidiuretisk hormon (ADH) vilket orsakar att människor behåller alltför mycket vatten i kroppen.