Välj en sida

De stora folksjukdomarna är i många fall resultatet av vår livsstil. Diabetes och hjärt- och kärlsjukdom är sjukdomar som om de upptäckts i ett tidigt skede kan förebyggas och de allvarligaste konsekvenserna undvikas. Att kontrollera och följa blodsocker och blodfetter är enkla men kraftfulla sätt att se om du är på väg att utveckla sjukdom innan du har symptom.

När symptom väl uppträder är sjukdomen ofta redan i ett långt framskridet stadium och är betydligt svårare att hantera än om insatser gjorts i ett tidigare skede. Det är därför av yttersta vikt att fånga upp negativa trender tidigt för den som vill minimera risken för att utveckla livsstilsjukdomar.

Lever- och njurfunktion är viktiga markörer och kan båda kan fånga upp eventuella sjukliga förändringar för vilket man kan behöva hjälp och behandling. Höga blodfetter utgör tillsammans med förhöjt blodtryck de enskilt största riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdom, dvs. hjärtinfarkt och stroke. Blodfetter påverkas av vår livsstil genom kost och motion men även av rökning och ärftliga faktorer. Blodfetter kan du följa innan, under och efter en större livsstilsändring, diet eller en ny träningsrutin så du kan se hur mycket dina egna insatser kan påverka dina värden till det bättre.

Du får resultat på provet samt referensvärden så du ser om du ligger för högt, normalt eller lågt. Höga blodfetter är en stor riskfaktor bakom hjärt- och kärlsjukdom. Vi kontrollerar både det ”goda” och det ”onda” kolesterolet samt även Apolipoprotein vilket ger en bra indikation om eventuell risk för framtida hjärtinfarkt. Risknivå redovisas som låg, mellan eller hög risk.

ApoB/A Kvot

 

Analysbakgrund

Apolipoprotein A (apo A) och Apolipoprotein B (apo B) är proteiner som är involverade i ämnesomsättningen av lipider (fetter) och utgör de viktigaste proteinkomponenterna i lipoproteinerna HDL-kolesterol (så kallat ”gott kolesterol”) respektive LDL-kolesterol (så kallat ”dåligt kolesterol”). Halterna av apo A och apo B brukar samvariera med halterna av gott respektive dåligt kolesterol. Höga apo B-värden innebär en stor mängd ”dåligt kolesterol” i blodet, med risk för fettavlagringar (”åderförkalkning”), hjärtattack och stroke. Höga apo A-värden innebär en stor mängd ”gott kolesterol”, som tar med sig fett från blodet till levern för förbränning och därigenom minskar dessa sjukdomsrisker. Därför kan man säga att höga apo B-värden leder till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, medan höga apo A-värden minskar denna risk. Baserad på resultat från INTERHEART-studien.

 • Låg risk för hjärtinfarkt = Kvinnor <0,60 Män <0,70
 • Medelhög risk = Kvinnor 0,6-0,8 Män 0,7-0,9
 • Hög risk = Kvinnor > 0,8 Män > 0,9

Varför behöver man analysera provet?

Genom att mäta halterna av apo A respektive apo B får man en god bild av risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Förhöjt värde

Ett högt värde för kvoten apo A/apo B kan innebära förhöjd risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Du bör konsultera din läkare. I de flesta fall är livsstilsförändringar tillräckliga för att sänka värdet till mer hälsosamma nivåer. Det kan röra sig om att äta bättre genom att dra ner på andelen fett och kolhydrater i maten, att börja motionera, eller att minska på rökning och alkoholkonsumtion. Orsaker till de höga värdena kan också vara en kronisk njursjukdom eller användning av viss mediciner, exempelvis betablockerare, urindrivande och manligt könshormon.

Apolipoprotein A1 (Apo A1)

 

Analysbakgrund

Ett test av Apolipoprotein A1 (apo A1) kan göras tillsammans med andra blodfettstester som del av en screening för att bestämma en persons risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. Det kan göras som ett alternativ till ett mer vanligt test av HDL-kolesterolvärdet, men det anses inte generellt ”bättre” eller mer informativt än HDL-testet och tillhör inte de tester som rutinmässigt brukar beställas. Apo A1 är ett protein som har en specifik roll i ämnesomsättningen vad gäller blodfetter. Det är den proteinmässiga huvudbeståndsdelen i HDL-kolesterol, ”det goda kolesterolet”. HDL-kolesterolet transporterar överflödigt kolesterol från cellerna till levern för förbränning. Halten av apolipoprotein A1 brukar samvariera med halten av HDL-kolesterol. Brist på apolipoprotein A1 kan leda till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Varför behöver man analysera provet?

 • Att diagnosticera ärftliga eller andra faktorer som orsakar apo A1-brist.
 • Att undersöka personer som har hjärtproblem och/eller höga kolesterol- och triglyceridnivåer, antingen själva eller i släkten.
 • Att bedöma effektiviteten i livsstilsförändringar och fettbehandlingar.

Förhöjt värde

Höga värden betyder oftast minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Det kan vara ärftligt betingat, bero på östrogenpåverkan eller hög fysisk aktivitet. Alkoholkonsum tenderar också till att öka apolipoprotein A1.

Låga värden

Låga värden kan ses vid inflammatoriska sjukdommar, särskilt virushepatit, men kan också vara ärftligt betingat (Tangiers sjukdom, LCAT).

Apolipoprotein B (Apo B)

 

Analysbakgrund

Apolipoprotein B-testet (apo B)används, tillsammans med andra lipidtester (fettester), för att ta reda på risken för att en person ska drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Apo B är ett protein som är involverat i ämnesomsättningen av lipider (fetter) och utgör den viktigaste proteinkomponenten i lipoproteiner såsom LDL-kolesterol (så kallat ”dåligt kolesterol”). Halten av apo B brukar samvariera med halten av dåligt kolesterol.

Varför behöver provet analyseras?

Testet kan göras om en person har hjärt- och kärlsjukdomar eller höga kolesterolvärden eller triglycerinvärden i släkten. Det kan tillsammans med andra tester hjälpa till att diagnosticera orsakerna till förhöjda blodfettvärden, särskilt om patienten har höga triglyceridvärden. Det kan också utföras som en led i en behandling för att sänka skadliga blodfettvärden för att avgöra om behandlingen är effektiv.

Förhöjt värde

Höga värden ses vid primära och sekundära hyperlipoproteinemier. De sekundära ses bl.a. vid hypotyreos, nefrotiskt syndrom, obstruktiva leversjukdomar och diabetes mellitus. ’

Låga värden

Låga värden vid hypertyreos, malabsorbtion, medfödd betalipoproteinsjukdom (acantocytose).

HDL kolesterol

 

Vad är HDL-kolesterol?

Förkortningen HDL ska uttydas “high-density lipoprotein”, det vill säga lipoprotein med hög densitet (tjocklek), och är en av de klasser av lipoproteiner som bär kolesterol i blodet. HDL består huvudsakligen av protein med en liten mängd av kolesterol. Det anses vara godartad eftersom det tar bort överskott av kolesterol från vävnader och bär det till levern för förbränning. Därför är HDL-kolesterol ofta kallat för det ”goda” kolesterolet.

Höga nivåer av kolesterol har visat sig vara associerade med utvecklingen av åderförkalkning och hjärtsjukdomar. När kolesterolnivåer i blodet ökar (alltså att tillräckligt inte avlägsnas genom HDL) så kan det lagras på väggarna i blodkärlen. Dessa avlagringar, även känt som plack, kan bygga upp och orsaka kärlväggarna att bli stela, och kan så småningom begränsa öppningarna i blodkärl, vilket bromsar flödet av blod.

En högre grad av blod HDL kan minska risken att utveckla plack genom avlägsnande av kolesterol från blodet och därmed minskar risken för hjärtinfarkt eller stroke.

Varför behöver man analysera HDL-kolesterol?

HDL analysen görs oftast tillsammans med andra lipid tester inklusive kolesterol-total, LDL-kolesterol och triglycerider som en del av en lipidprofil under en hälsokontroll. Detta görs för att hitta ohälsosamma nivåer av lipider och för att fastställa risken att utveckla hjärt- och kärlsjukdom.

HDL bör följas regelbundet om tidigare testresultat har visat en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, om en individ har haft en hjärtattack, eller om någon genomgår behandling för högt kolesterol. Tillhör man låg riskgruppen så rekommenderas det att alla vuxna ska testas minst en gång vart femte år. Några stora riskfaktorer inkluderar:

 • Cigarettrökning
 • Ålder (män 45 år eller äldre eller kvinnor 55 år eller äldre)
 • Hypertoni (blodtryck av 140/90 eller högre eller tar medicin för högt blodtryck)
 • Familjehistoria av för tidig hjärtsjukdom (hjärtsjukdom hos en nära anhörig)
 • Existerande hjärtsjukdom eller haft en hjärtattack
 • Diabetes

HDL-nivåerna kan även undersökas med jämna mellanrum för att utvärdera framgången med livsstilsförändringar såsom kost och motion eller rökavvänjning med syftet att öka ens HDL-nivå.

Förhöjt värde

Höga värden betyder ofta minskad risk för hjärt- och kärlsjukdom. Det kan vara ärftligt betingat. Kan också bero på östrogenpåverkan eller hög fysisk aktivitet. Alkoholkonsumtion tenderar också att öka HDL-kolesterol.

Låga värden

Låga värden kan bero på inflammatoriska processer, speciellt virushepatit. Det kan också vara ärftlig betingat (Tangiers sjukdom, LCAT-brist). HDL-kolesterol> 1,0 mmol / L män) eller> 1,3 mmol /L (kvinnor) rekommenderas (IS-1550, 2009).

Kolesterol-total

 

Analysbakgrund

Kolesterol- och triglyceridtester är blodprov som mäter mängden fetter (kolesterol och triglycerider) i blodet. Kolesterol färdas i blodet knutet till ett protein. Detta kolesterol-protein-paket kallas ett lipoprotein. Kroppen använder kolesterol för att bygga celler och producera hormoner.

Varför behöver man analysera provet?

Alltför mycket kolesterol i blodet kan leda till avlagringar i blodådrorna (“åderförkalkning”) vilket ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, som hjärtattack eller stroke. Ett prov kan upptäcka dessa risker och göra det möjligt att sätta in behandling som minskar risken. Vissa personer har en sjukdom som rubbar ämnesomsättningen och gör det svårt för kroppen att hantera fetter på rätt sätt. Ett kolesteroltest kan hjälpa läkare att upptäcka den sjukdomen. Likaså hjälper testet läkaren att se hur kroppen reagerar på medicinsk behandling av denna sorts sjukdom. För vuxna människor anses det lämpligt att kontrollera sina kolesterolvärden vart fjärde till sjätte år, särskilt om man befinner sig i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar.

Förhöjt värde

Höga värden ses vid primär och sekundär hyperlipoproteinemi. Den sekundära ses bla vid hypothyreos, nefrotiskt syndrom, obstruktiva leversjukdomar och diabetes mellitus.

Låga värden

Låga värden ses vid hyperthyreos, malabsorption, medfödd beta-lipoproteinbrist (acanthocytos).

LDL Kolesterol

 

Analysbakgrund

Kolesterol- och triglyceridtester är blodprov som mäter mängden fetter (kolesterol och triglycerider) i blodet. Kolesterol färdas i blodet knutet till ett protein. Detta kolesterol-protein-paket kallas ett lipoprotein. Med hjälp av lipoproteinanalys är det möjligt att se halten i blodet av total kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol och triglycerider. Förkortningen LDL ska uttydas “low-density lipoprotein”, det vill säga lipoprotein med låg densitet (tjocklek). LDL-kolesterol transporterar fett och en liten del protein från levern till andra delar av kroppen.

Varför behöver man analysera provet?

En normal halt av LDL-kolesterol i blodet är nyttigt eftersom kolesterol då transporteras ut till kroppsdelar som behöver detta. Men LDL-kolesterol kallas ibland ”dåligt kolesterol” eftersom en förhöjd nivå i blodet kan innebära ökad risk för att utveckla hjärt och kärlsjukdomar. För vuxna människor anses det lämpligt att kontrollera sina kolesterolvärden vart fjärde till sjätte år, särskilt om man befinner sig i riskzonen för hjärt- och kärlsjukdomar.

Förhöjt värde

Höga värden ses vid primära och sekundära hyperlipoproteinemier. De sekundära ses bland annat vid hypotyreos, nefrotisk syndrom, obstruktiva leversjukdommar och diabetes mellitus.

Låga värden

Låga värden ses vid hypertyreos, malabsorption, medfödd beta-lipoproteinbrist (acanthocytos).

Triglycerider

 

Analysbakgrund

Kolesterol- och triglyceridtester är blodprov som mäter den totala mängden fetter (kolesterol och triglycerider) i blodet. Kolesterol färdas i blodet knutet till ett protein. Detta kolesterol-protein-paket kallas ett lipoprotein. Med hjälp av lipoproteinanalys är det möjligt att se halten i blodet av total kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol och triglycerider. Triglycerider är en sorts fett som kroppen använder för att lagra energi och ge energi till musklerna. Endast små mängder finns normalt i blodet.

Varför behöver man analysera provet?

Ett högt triglyceridvärde tillsammans med ett högt värde på LDL-kolesterolet kan öka risken för hjärtsjukdom i jämförelse med att bara ha ett högt värde på LDL-kolesterolet. Kraftigt förhöjda triglyceridvärden kan också öka risken för inflammation i bukspottkörteln, ett tillstånd som under vissa omständigheter kan vara livshotande. Vid förhöjda värden kan det vara aktuellt med ytterligare provtagning för att närmare bestämma orsakerna till den ökade fettmängden i blodet.

Förhöjt värde

Höga värden kan vara genetiskt betingade (familjär hypertriglyseridemi). Sekundära hypertriglyseridermier ses vid dåligt kontrollerad diabetes, hypothyreos, njur-, pankreas- och leversjukdomar. Stort intag av kolhydrater, P-piller, graviditet, seroidhormoner, diuretika och beta-blockerare kan ge högre värden. Ökade triglycerider är ensamt ingen viktig riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar. Triglycerider mindre än riktvärdet 1,7 mmol/L (IS-1550,2009).